Horna lista _ 29% _OK

Info_01

 Zoznam prešetrených prameňov (studne, studničky) - 2014:


01)      Prešov – Malý Borkút (Borkút 2):   NEPITNÁ

02)      Prešov – Borkút - Hlavný prameň (Čurek, Hlavný Borkút):   NEPITNÁ

03)      Prešov – Kvašná voda – hlavný prameň:   NEPITNÁ

04)      Prešov – Cemjata – Pod hudobným pavilónom:   NEPITNÁ 

05)      Prešov – Cemjata – Diana: PITNÁ

06)      Prešov – Jesenského ul:   NEPITNÁ

07)      Prešov – Rúrky:   PITNÁ

08)      Veľký Šariš – smer ku hradu na Medzany: NEPITNÁ

09)      Lipovce-Lačnov – Pri pastirni:   NEPITNÁ

10)      Uzovské Pekľany – Nad obcou (smer Renčišov):   PITNÁ

11)       Sigord – Šťavica:   NEPITNÁ

12)      Zlatá Baňa – Pri Zlatobanskom chodníku:   NEPITNÁ

13)      Kapušany – Čurek (pod hradom):   NEPITNÁ

14)      Ruská Nová Ves - Slanské vrchy – prameň pri chate Sova:   NEPITNÁ


KdeJeVoda_OBR_flase_v_aute

Tlačová správa


Občianske združenie Živá Zem (OZŽZ) po dvoch rokoch opäť preverilo kvalitu vody studničiek v Prešove a v blízkom okolí. Rozbory sú súčasťou projektu s názvom Kde je voda, tam je život, ktorý sa realizuje vďaka podpore Komunitnej nadácie Veľký Šariš. Dnešný Deň vody na Šariši, v priestoroch Ruského domu, je jednou z aktivít projektu.

V rámci Dňa vody na Šariši, ktorý bol určený školám i verejnosti, dnes OZŽZ zverejnilo výsledky rozborov kvality vody v 14-tich najznámejších a najnavštevovanejších prameňov, ktorými sú Kvašná voda, pramene na Borkúte, Cemjate, Sigorde, v Zlatej Bani, či prameň pod Kapušianskym hradom. Projekt Kde je voda, tam je život prebiehal aj tentoraz v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove. „Odoberali sme spoločne vzorky vody a následne prebehli rozbory. Kým pred dvoma rokmi boli pitné dva z preverených prameňov, podľa aktuálnych výsledkov sú zo 14-tich pitné tri. Získané výsledky poskytujú jednak užitočné informácie pre verejnosť na začiatku letného obdobia, ale i dobrý základ pre hľadanie nápravy“, skonštatoval štatutár OZŽZ Štefan Adamčík. Podľa jeho slov pripravujú dobrovoľníci združenia spolu s odborníkmi monitoring stavu niektorých prameňov priamo na tvári miesta. „Veríme, že v spolupráci s RÚVZ v Prešove ľahšie určíme, ktoré pramene majú väčšiu nádej na zlepšenie stavu a aké úpravy je potrebné uskutočniť.“

V ďalšej fáze projektu budú členovia Občianskeho združenia Živá Zem rozmiestňovať v teréne tabule s oznamom, či je voda pitná, alebo nie. Zoznam vyšetrených prameňov a podrobné výsledky nájde verejnosť v blízkej dobe na internetovej stránke www.zivazem.sk. Záujemcovia si budú môcť porovnať výsledky toho-ktorého prameňa aj spred dvoch rokov.

Podľa štatutára OZŽZ Štefana Adamčíka je zrealizovaný zámer ojedinelý, pretože združenie neeviduje žiadny monitoring kvality prameňov v takomto rozsahu. Ľudia ich pritom ako zdroj vody využívajú veľmi často. „Výsledky ukazujú, že pitná voda nie je samozrejmosťou, aj keď jej naša krajina zatiaľ má relatívne dostatok. Pri faktoch, ku ktorým sme dospeli, by mala laická i odborná verejnosť spozornieť a zamyslieť sa nad tým, čo je v našich silách zmeniť.“

Neoddeliteľnou súčasťou projektu Kde je voda, tam je život boli aj osvetové aktivity pre verejnosť, vrátane rovnomennej výstavy so sprievodným slovom pre žiakov a študentov.

 Projekt podporila Komunitná nadácia Veľký Šariš a na rozbor kvality prameňov na území Prešova prispeli Technické služby mesta Prešov, a. s. Časť rozborov bola zrealizovaná aj vďaka RÚVZ v Prešove, ktorý poskytol odborné zázemie pre realizáciu projektu.                                                                                      Občianske združenie Živá Zem
                                                                                          V Prešove   25.06.2014Pripomíname všeobecne platné odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove k danej problematike z 18.10.2012, uverejnené aj na
http://www.zivazem.sk/index.php?p=1_8_Projekt-eko:

Kvalita vody v studničkách a prameňoch z pohľadu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

Kvalitu pitnej vody vyhodnocuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení NV č. 496/2010 Z. z. RÚVZ so sídlom v Prešove nevykonáva monitorovanie kvality vôd zo studničiek, či minerálnych prameňov hlavne z toho dôvodu, že kvalita takýchto vôd je značne kolísavá. Nemajú zabezpečené ochranné pásmo, nemajú prevádzkovateľa a nie sú určené ako jediný zdroj pitnej vody.

Informácie pri preverených prameňoch, uvádzajúce, či je  voda pitná alebo nie, netreba brať na ľahkú váhu. Pokiaľ sú vo vode prekročené medzné hodnoty bakteriologických ukazovateľov a voda nezodpovedá kritériám určeným pre pitnú vodu (NV SR č. 496/2010 Z. z.), je voda podozrivá, že prišla do kontaktu s výkalmi či zvyškami živočíchov, môže obsahovať patogénne baktérie a vírusy, ktoré pochádzajú z črevného traktu a môže vyvolať infekčné ochorenie. To, že voda je dlhodobo používaná a nedošlo pritom k ochoreniu, ešte neznamená, že ide o bezvýznamnú vec. Pravidelní spotrebitelia si môžu vytvoriť toleranciu voči baktériám a v prípade, že nie je oslabený ich imunitný systém, tak im pitie tejto nevyhovujúcej vody nemusí spôsobiť zdravotné ťažkosti. Horšie však sú na tom deti, tehotné ženy, starší a chorí ľudia, teda ľudia s oslabenou imunitou.

Najväčším nedostatkom prírodných prameňoch a studničiek je, že nemajú stanovené ochranné pásma. Stupeň ich ochrany je tak oproti zdrojom verejného zásobovania často nedostatočný. Na kvalitu vody vplýva viacero faktorov. Plocha okolo vodných zdrojov do vzdialenosti 10 m preto nesmie byť znečisťovaná a nesmú sa tu vykonávať činnosti, ktoré by mohli zhoršovať kvalitu podzemnej vody. Povrchové vody musia byť odvádzané mimo vodný zdroj a jeho okolie. V prípadoch, keď je studňa vystrojená stojanovým alebo iným zariadením s priamym výtokom vody, musí byť zriadený vodotesný odpad, odvádzajúci nevyužitú vyčerpanú vodu do vzdialenosti cca 5 m od studne. Okolie vodného zdroja aspoň do vzdialenosti jedného metra nesmie umožňovať priesak povrchovej vody.

Každý užívateľ vody z neznámeho prameňa by si mal  predovšetkým uvedomiť, aký je technický stav vodného zdroja, všimnúť si úpravu jeho okolia a možné znečistenie okolia, spôsob odberu a až potom sa rozhodnúť, či sa napije tejto vody.

                                                                                RÚVZ v Prešove, 18. októbera 2012

Lokalizácia prameňa  Diana:

Y=268 988.00 m

X=1210 957.30 m

LAMBDA (východná zemepisná dĺžka) = 21 stupňov 9 minút 25,466168 sekundy

FI (severná zemepisná šírka) =  48 stupňov 58 minút 30,865658 sekundy
Nadmorská výška=368 m n m


mapa_cemjata__diana__obr__16__690px_02


Podrobný prehľad výsledkov v protokoloch:

prm-01_maly_borkut2-1

prm-01_maly_borkut2-2

prm-01_maly_borkut2-3


prm-02_hlavnyvel.borkut-1

prm-01_maly_borkut2-2B

prm-02_hlavnyvel.borkut-3

prm-03_kvasna_voda-hl.p-1

prm-03_kvasna_voda-hl.p-2

prm-03_kvasna_voda-hl.p-3

prm-04_cemjpodhudpavi-1

prm-04_cemjpodhudpavi-2

prm-04_cemjpodhudpavi-3

prm-05_cemjata_diana-1

prm-05_cemjata_diana-2

prm-05_cemjata_diana-3

prm-06_po_jesenskeho-1

prm-06_po_jesenskeho-2

prm-06_po_jesenskeho-3

prm-07_po_rurky-1

prm-07_po_rurky-2

prm-07_po_rurky-3

prm-08_v__smermedzany-1

prm-08_v__smermedzany-2

prm-08_v__smermedzany-3

prm-09_lacnov_studna-1

prm-09_lacnov_studna-2

prm-09_lacnov_studna-3

prm-10_naduzovpeklany-1

prm-10_naduzovpeklany-2

prm-10_naduzovpeklany-3

prm-11_sigort_stavica-1

prm-11_sigort_stavica-2

prm-11_sigort_stavica-3

prm-12_prizlatoban.chod-1

prm-12_prizlatoban.chod-2

prm-12_prizlatoban.chod-3

prm-13_curek_kapusany-1

prm-13_curek_kapusany-2

prm-13_curek_kapusany-3

prm-14_chata_sova-1

prm-14_chata_sova-2

prm-14_chata_sova-3

Projekt podporila Komunitná nadácia Veľký Šariš a na rozbor kvality prameňov na území Prešova prispeli aj Technické služby mesta Prešov, a. s. Časť rozborov bola zrealizovaná aj vďaka RÚVZ v Prešove, ktorý poskytol odborné zázemie pre realizáciu projektu.

 

        logo_ozzz_pre web k textu _200px        Logo TSmP _pre WEB k textu _210 px