Horna lista _ 29% _OK

Info_05

Hľadá sa pitná voda

Prešetrené boli tieto pramene (studne, studničky):

01)      Prešov – Malý Borkút (Borkút 2):   NEPITNÁ

02)      Prešov – Borkút - Hlavný prameň (Čurek, Hlavný Borkút):   NEPITNÁ

03)      Prešov – Kvašná voda – hlavný prameň:   NEPITNÁ

04)      Prešov – Cemjata – Pod hudobným pavilónom:   NEPITNÁ  

05)      Prešov – Cemjata – Diana: PITNÁ 

06)      Prešov – Jesenského ul:   NEPITNÁ

07)      Prešov – Rúrky:   NEPITNÁ

08)      Veľký Šariš – smer ku hradu na Medzany: PITNÁ

09)      Lipovce-Lačnov – Pri pastirni:   NEPITNÁ

10)      Uzovské Pekľany – Nad obcou (smer Renčišov):   NEPITNÁ

11)       Sigord – Šťavica:   NEPITNÁ

12)      Zlatá Baňa – Pri Zlatobanskom chodníku:   NEPITNÁ

13)      Kapušany – Čurek (pod hradom):   NEPITNÁ

14)      Ruská Nová Ves - Slanské vrchy – prameň pri chate Sova:   NEPITNÁ

* * *


Tlačová správa

Členovia Občianskeho združenia Živá Zem  začali s rozmiestňovaním informačných tabúľ k štrnástim prameňom v Prešove a blízkom okolí. Občania sa z nich dozvedia, či je voda pitná alebo nie.

Občianske združenie Živá Zem (OZŽZ) uzatvára v týchto dňoch projekt „Hľadá sa pitná voda“, ktorý bol zameraný na prešetrenie kvality vody studničiek a na šírenie osvety o potrebe zachovania zdrojov pitnej vody v regióne Šariša. Prednášky pre žiakov základných a stredných škôl prebiehali v júni tohto roku a paralelne sa OZŽZ venovalo aj odberom vzoriek vody v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove.

Podľa štatutára OZŽZ Štefana Adamčíka je zrealizovaný projekt svojim spôsobom výnimočný. „Doteraz sme nezaevidovali žiadny monitoring kvality prameňov v takomto rozsahu, pričom ľudia ich ako zdroj vody využívajú veľmi často. Prešetrili sme 14 prameňov. Žiaľ,  musíme konštatovať, že sa aj u nás, podobne ako inde vo svete, potvrdili varovné signály odborníkov, pretože pitnej vody ubúda. Tabuľkou „voda je pitná“ môžeme označiť len dva pramene -  vo Veľkom Šariši a prameň Diana na Cemjate.“ Kontrolované boli najznámejšie a najnavštevovanejšie pramene:  Kvašná voda, dva pramene na Borkúte, na Cemjate, v Lačnove, na Sigorde, v Zlatej Bani, pod Kapušianskym hradom, prameň pri chate Sova v Slanských vrchoch a ďalšie. Detailný zoznam vyšetrených prameňov s výsledkami rozborov nájdu záujemcovia na internetovej stránke www.zivazem.sk. „Najčastejšou otázkou ľudí, ktorí si prídu do prírody nabrať vodu z nepitného prameňa  je: ktorá zložka je vo vode zlá? Preto sme na našej webovej stránke sprístupnili výsledky odberov všetkých prameňov, aby si každý mohol vytvoriť aj vlastný pohľad na kvalitu  svojho obľúbeného prameňa,“ dodal Štefan Adamčík.

Zistené výsledky rozborov netreba brať podľa Ing. Jany Mýtnikovej MPH, zastupujúcej regionálnej hygieničky RÚVZ v Prešove, ktorý vzorky vyhodnocoval, na ľahkú váhu. „To, že voda bola dlhodobo používaná a nedošlo pritom k ochoreniu, ešte neznamená, že ide o bezvýznamnú vec. Pravidelní spotrebitelia  si môžu vytvoriť toleranciu k patogénnym baktériám, prípadne vírusom a ak nie je oslabený ich imunitný systém, pitie nevyhovujúcej vody nemusí spôsobiť zdravotné ťažkosti. Horšie sú však na tom deti, tehotné ženy, starší a chorí ľudia, teda ľudia s oslabenou imunitou.“ Podľa slov Ing. Jany Mýtnikovej MPH, je najväčším nedostatkom prírodných prameňov a studničiek skutočnosť, že nemajú stanovené ochranné pásma. Stupeň ich ochrany je tak oproti zdrojom verejného zásobovania často nedostatočný.

Projekt „Hľadá sa pitná voda“ podporila Komunitná nadácia Veľký Šariš z programu Občianska voľba Pivovaru Šariš, pričom na rozbor kvality prameňov na území Prešova prispelo aj mesto Prešov prostredníctvom Technických služieb mesta Prešov. Časť rozborov bola zrealizovaná aj vďaka RÚVZ v Prešove, ktorý poskytol  odborné zázemie pre realizáciu projektu.

Občianske združenie Živá Zem vzniklo v roku 2008. Jeho prioritami sú iniciatívy v oblasti ekológie. Venuje sa výchovno-vzdelávacím aktivitám a tiež praktickej činnosti. Posledné zrealizované projekty - Naučme sa zadržiavať zrážky v mestách a Oživené strechy - boli zamerané na premenu betónových a asfaltových striech na živé (zelené) vodozádržné plochy.

Občianske združenie Živá Zem                                                                        V Prešove   18.10.2012


* * *

Kvalita vody v studničkách a prameňoch z pohľadu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

Kvalitu pitnej vody vyhodnocuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení NV č. 496/2010 Z. z. RÚVZ so sídlom v Prešove nevykonáva monitorovanie kvality vôd zo studničiek, či minerálnych prameňov hlavne z toho dôvodu, že kvalita takýchto vôd je značne kolísavá. Nemajú zabezpečené ochranné pásmo, nemajú prevádzkovateľa a nie sú určené ako jediný zdroj pitnej vody.

Informácie pri preverených prameňoch, uvádzajúce, či je  voda pitná alebo nie, netreba brať na ľahkú váhu. Pokiaľ sú vo vode prekročené medzné hodnoty bakteriologických ukazovateľov a voda nezodpovedá kritériám určeným pre pitnú vodu (NV SR č. 496/2010 Z. z.), je voda podozrivá, že prišla do kontaktu s výkalmi či zvyškami živočíchov, môže obsahovať patogénne baktérie a vírusy, ktoré pochádzajú z črevného traktu a môže vyvolať infekčné ochorenie. To, že voda je dlhodobo používaná a nedošlo pritom k ochoreniu, ešte neznamená, že ide o bezvýznamnú vec. Pravidelní spotrebitelia si môžu vytvoriť toleranciu voči baktériám a v prípade, že nie je oslabený ich imunitný systém, tak im pitie tejto nevyhovujúcej vody nemusí spôsobiť zdravotné ťažkosti. Horšie však sú na tom deti, tehotné ženy, starší a chorí ľudia, teda ľudia s oslabenou imunitou.

Najväčším nedostatkom prírodných prameňoch a studničiek je, že nemajú stanovené ochranné pásma. Stupeň ich ochrany je tak oproti zdrojom verejného zásobovania často nedostatočný. Na kvalitu vody vplýva viacero faktorov. Plocha okolo vodných zdrojov do vzdialenosti 10 m preto nesmie byť znečisťovaná a nesmú sa tu vykonávať činnosti, ktoré by mohli zhoršovať kvalitu podzemnej vody. Povrchové vody musia byť odvádzané mimo vodný zdroj a jeho okolie. V prípadoch, keď je studňa vystrojená stojanovým alebo iným zariadením s priamym výtokom vody, musí byť zriadený vodotesný odpad, odvádzajúci nevyužitú vyčerpanú vodu do vzdialenosti cca 5 m od studne. Okolie vodného zdroja aspoň do vzdialenosti jedného metra nesmie umožňovať priesak povrchovej vody.

Každý užívateľ vody z neznámeho prameňa by si mal  predovšetkým uvedomiť, aký je technický stav vodného zdroja, všimnúť si úpravu jeho okolia a možné znečistenie okolia, spôsob odberu a až potom sa rozhodnúť, či sa napije tejto vody.

 

                                                                                                                                                RÚVZ v Prešove, 18. októbera 2012

Lokalizácia pitných prameňov:

 

Veľký Šariš

Y=266460.92 m

X=1203750.59 m

LAMBDA (východná zemepisná dĺžka) = 21 stupňov 11 minút 12,728218 sekundy

FI (severná zemepisná šírka) =  49 stupňov 2 minúty 27,635832 sekundy

Nadmorská výška=291 m n m

 

 
 
 Diana

Y=268 988.00 m

X=1210 957.30 m

LAMBDA (východná zemepisná dĺžka) = 21 stupňov 9 minút 25,466168 sekundy

FI (severná zemepisná šírka) =  48 stupňov 58 minút 30,865658 sekundy

Nadmorská výška=368 m n m
 

Podrobné výsledky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 Na projekte spolupracovali:  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove (RÚVZ)
                                                Ruský dom v Prešove


  Logo KNVS               logo_ozzz_03__680_px

                    Projekt bol podporený Komunitnou nadáciou Veľký Šariš
                           vďaka programu Občianska voľba Pivovaru Šariš 
                               a Technickými službami mesta Prešov.
Spotrebovaných: 2000 MB 0 kB
z celkových: 2000 MB 0 kB
Mimo predplatené
0.1 EUR s DPH
Aktualizované dňa
03.11.2012 00:56:07